#977

مدیریت
سرپرست کل

رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند. زرتشت

0