#982

مدیریت
سرپرست کل

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است. زرتشت

0