#983

مدیریت
سرپرست کل

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان
درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند، زیرا وجدان درونی همه انسان ها
آن ها را به سوی کردار نیک رهنمایی می کند. زرتشت

0