#986

مدیریت
سرپرست کل

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است. زرتشت

0