#987

مدیریت
سرپرست کل

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست، نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی، نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست. زرتشت

0