#1107

مدیریت
سرپرست کل

مادر ای لطیف ترین گل بوستان هستی، تو شگفتی خلقتی، تو لبریز عظمتی، تو را دوست دارم و می ستایمت.
دست بر دعا بر می دارم و از خدای یگانه برایت برکت، رحمت و عزت می طلبم.
مادر عزیزم روزت مبارک

0