#1108

مدیریت
سرپرست کل

مادرم، خواستم خوشبوترین گل دنیا را برایت هدیه بیاورم، اما دیدم تو خوشبوترین گل دنیا هستی.
مادرم، ای عزیزتر از جانم، روزت مبارک

0