#1099

مدیریت
سرپرست کل

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه “مادر” است
زیباترین خطاب “مادرجان” است
“مادر” واژه ایست سرشار از امید و عشق
واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید
روزت مبارک مادرجان

0