#1101

مدیریت
سرپرست کل

آسودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر
دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر
مادر عزیزم روزت مبارک

0