#1103

مدیریت
سرپرست کل

در نگاه پر فروغت در آماقه سکوتت تنها محبت را می بینم مهر تو در ذره ذره وجودم رخنه کرده و حال به زیباترین و مقدس ترین واژه یعنی مادر قسم می خورم که دوستت دارم.
مادر عزیزم روزت مبارک

0