#1000

مدیریت
سرپرست کل

هر دختری که ام امامت نمی شود
یا مادر پیمبر رحمت نمی شود
در مجمع خلایق حق فاطمه یکی است
این وحدت است شامل کثرت نمی شود
ولادت حضرت فاطمه (س) مبارک باد

0