#899

مدیریت
سرپرست کل

در دامنش پرورده سرداری چو عباس
آری چنین زن، مادری شیرآفرین است
شد جان او آزرده از رنج زمانه
بر سینه‏ اش چون لاله داغی آتشین است

1+