#900

مدیریت
سرپرست کل

السلام ای مظهر صبر و وفا
السلام ای زوجه شیر خدا
خوانده‏ ای خود را کنیز فاطمه
داده ‏ای درس محبت بر همه

1+