#901

مدیریت
سرپرست کل

کسی که همسری با علی بود فخرش
ولیک غم زده بر هستی‏ اش زبانه، منم
کسی که سیده ام‏ البنین بود نامش
ولیک مانده از این نام بی نشانه منم

1+