#908

مدیریت
سرپرست کل

بانویی که مرتضی ام بنینش خوانده

تا ابد خادمه خانه حیدر مانده

شیرزن بوده و شیران پسر پرورده

همه را نذر ره حضرت زهرا کرده

0