#893

مدیریت
سرپرست کل

منم که سایه نشین وجود مولایم
کنیز خانه غم، خاک پای زهرایم
منم که خانه به دوش غم علی هستم
منم که همقدم محنت ولی هستم
منم که شاهد  زخم شکسته ابرویم
انیس گریه به یاس شکسته پهلویم

1+