#894

مدیریت
سرپرست کل

قدر تو گوی شرف از ناس برد
ارث ادب را ز تو عباس برد
جز تو که بر شیر خدا شیر زاد؟
جز تو که بر شیر علی شیر داد

1+