#895

مدیریت
سرپرست کل

ای مادر چهار کشته عاشورا
ای مرثیه خوان ماتم تاسوعا
هرجا که تو را زینب کبری می دید
می گفت که ای وای، نیامد سقا

1+