#896

مدیریت
سرپرست کل

ای بانی اشک و روضه های سقا
ای فاطمه ی دوم بیت مولا
از دامن تو روح ادب را آموخت
آن تشنه بی دست کنار دریا

1+