#898

مدیریت
سرپرست کل

شدم غریب پس از عون و جعفر و عباس
کسی که بار غریبی کشد به شانه منم
کسی که چار پسر بوده حاصل عمرش
که از شهادتشان خورده تازیانه منم
غریب دشت بلا را، دریغ مادر نیست
کسی که گریه بر او کرده مادرانه، منم

1+