#890

مدیریت
سرپرست کل

دیگر مرا
ام البنین نخوانید؛ تا جای پای خاطرات برهنه کودکی‏ های پسرانم در ساحل
خالی دریای توفانی خیالم، با اندوه مادرانه ‏ام، پر نشود!

1+