#1909

مدیریت
سرپرست کل

سرچشمه عشق با علی آمده است
گل کرده بهشت تا علی آمده است
شد کعبه حرمخانه میلاد علی
کز کعبه صدای یا علی آمده است

0