#1914

مدیریت
سرپرست کل

دل هرچه نظر به وسعت عالم تافت
جز نور تو در عرصه آفاق نیافت
هنگام نهادن قدم بر سر خاک
دیوار حرم به احترام تو شکافت
میلاد امام علی (ع) مبارک باد

0