#1917

مدیریت
سرپرست کل

زد عشق تو خیمه در دل ما
حل شد ز تو جمله مشکل ما
با مهر علی و آل بسرشت
از روز ازل خدا دل ما
میلاد امام علی (ع) مبارک باد

0