#1919

مدیریت
سرپرست کل

هر کس که شود داخل حصن حیدر
ایمن بود از عذاب روز محشر
جز مهر علی و آل چیزی نبود
سرمایه طوبا و بهشت و کوثر
میلاد امام علی (ع) مبارک باد

0