#1947

مدیریت
سرپرست کل

خواهم نظری که جز خدا نشناسد
جز دست خدا گره گشا نشناسد
جز عشق علی و یازده فرزندش
راهی به دیار آشنا نشناسد
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0