#1956

مدیریت
سرپرست کل

دل خانه حق شده ز عهدی ازلی
یک کعبه بنا شده در این جسم گلی
بشکست زمانه گر دلت را چه غمی
چون کعبه، دلت تازه شده جای علی
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0