#1958

مدیریت
سرپرست کل

خورشید چراغکی ز رخسار علیست
مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
هر کس که فرستد به محمد صلوات
همسایه دیوار به دیوار علیست
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0