#1961

مدیریت
سرپرست کل

کعبه خلوتگه اسرار فراوان علیست
بیت حق جلوه گر از روی درخشان علیست
در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس
که ترازوی عمل کفه و میزان علیست
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0