#1964

مدیریت
سرپرست کل

تا بر لب خویش نام حیدر داریم
کی بیم ز دشمن ستمگر داریم
از مهر علی و یازده فرزندش
ما، گرد دیار خویش سنگر داریم
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0