#1965

مدیریت
سرپرست کل

گفتم ز چه کعبه را به عالم شرف است
وان خانه مطاف اهل دل صف به صف است
گفتا که گهر مایه ارج صدف است
این عاصمه زادگاه میر نجف است
ولادت امام علی (ع) مبارک باد

0