#1967

مدیریت
سرپرست کل

سکان زمین و آسمان است علی
سلطان همه جهانیان است علی
گلواژه منشق از علی اعلاست
سرچشمه فیض بی کران است علی

0