#1971

مدیریت
سرپرست کل

ای که شد کعبه ولادتگه تو
معبد حق شده خلوتگه تو
ای امیر دو سرا مولا جان
اسم ما ثبت نما در دیوان

0