#2921

مدیریت
سرپرست کل

هر زمان رنگ جفا را می دید
کوچه و کرب و بلا را می دید
خانه اش چونکه در آتش می سوخت
خیمه‌ی آل عبا را می دید
شهادت امام جعفر صادق (ع) بر شما تسلیت

0