#2924

مدیریت
سرپرست کل

«مدینه» همچنان مظلوم است و … «بقیع» مظلوم تر!
رنج نامه نانوشته شیعه، بر خاک و سنگ مزار صادق آل پیامبر گویاتر از هر زمان به شِکوه و شهادت ایستاده است.

0