#2937

مدیریت
سرپرست کل

دانشگاه شیعه که وجودش همه فخر است
از توست، گوهر بار شده حضرت صادق
تا یاد کنم ظلم پر از کینه منصور
آن جا بصرم تار شده حضرت صادق

0