#2940

مدیریت
سرپرست کل

امشب غریب آباد دل سیه پوش عزای توست.
امشب بر گلوی آسمان بغضی سخت بر جای مانده، امشب ابرها صیحه می زنند، زمین بر خود می لرزد و ضجه هایی غریب بنیان مدینه را از هم می پاشد.

0