#2942

مدیریت
سرپرست کل

اندیشه تشیع در پله ششم، تاریخ را به ماتم می خواند، ماتم چشمه جوشان کلام شیعه، ماتم خزانه دار علم علی، فاتح قله های بلند دانش خداوندی، وارث بزرگ پدر.

0