#2943

مدیریت
سرپرست کل

امروز اشک های تمام عاشقان خاندان علی از ابرهای غمگین آسمان بقیع می بارد و هر بار به یاد آن لحظه که زهر خصم را نوشیدی، جگرهامان به خون می نشیند.

0