#2946

مدیریت
سرپرست کل

این آتشی که شعله زده بینِ خانه ام
ارثی بُوَد که ز مادر به من رسید
کفن ها بر بدن پیچید و فرمود:
خدایا بی کفن جدم حسین است

0