#2953

مدیریت
سرپرست کل

دل او را دل شب آزردند
از در و بام هجومش بردند
ریسمان چونکه به دستش بستند
غنچه هایش به حرم پژمردند

0