#2970

مدیریت
سرپرست کل

همه ز جا برخیزید به پای او گل ریزید
لاله و ریحان آمد خواهر سلطان آمد
مدینه از میلادش چو جنت الاعلا شد
ز نور او نورانی تمامیِ دل ها شد

0