#2977

مدیریت
سرپرست کل

حضرت ناطق بحق صادق چنین فرموده است
در جزای زائر او جنت الماواستی
ای مهین بانوی کاخ عصمت، ای مایه وجود
ای که خاک درگهت رشک دم عیساستی

0