#2978

مدیریت
سرپرست کل

ای دختر عقل و خواهر دین
وی گوهر درج عز و تمکین
عصمت شده پای بند مویت
ای علم و عمل مقیم کویت

0