#2979

مدیریت
سرپرست کل

آفت دل ها غم است بر درگه معصومه ام
حرمت من حرمت عز و جلال فاطمه
یارب از غم ها مرا برهان هم از افسردگی
عفو کن مارا به قلب پر ملال فاطمه

0