#2988

مدیریت
سرپرست کل

چشمامو می بندم خودم و تو قم می بینم
روبروی اون ضریح باشکوه می شینم
خودمو بین تموم زائرا جا می کنم
سفره این دلم و پیش بی بی وا می کنم

0