#2992

مدیریت
سرپرست کل

دوختم چشم به اشراق نگاهت بانو
سوختم در تب ابیات پر آهت بانو
می‌کشد صـافی ایمان نمازت دل را
تا سروش ملکوتی پگاهت بانو

0