#2993

مدیریت
سرپرست کل

لطف حضرت حق شده امشب شامل ما
امشب حضرت معصومه اومده به دنیا
خانمی که بنت شاه و عّم شاه و اخت شاه ست
هرکی رفته در خونش به خدا حاجت رواست

0