#3012

مدیریت
سرپرست کل

زائری دل شکسته ام
آه معصومه جان سلام
دل به مهر تو بسته ام
بانوی مهربان سلام
ای ضریحت حریم مهر
یاد سبزت شمیم دل
نام پاکت نسیم مهر
رحمت آسمان سلام

0