#3018

مدیریت
سرپرست کل

در چشم خویش ذوق خدا را نگاه کن
گلخنده امام رضا را نگاه کن
از آن زمان که خواهر سلطان ما شدی
بانو، شما ملیکه ایران ما شدی

0